Las Lomas

פרויקט בהספק מותקן של 250MW הממקום בספרד. הפרויקט מצוי בשלבי פיתוח ראשוניים והקמתו צפויה להתחילבין השנים 2025 ל-2026. 250 MW הספק מותקן 2026 הפעלה מסחרית סולאר פרויקטים נוספים

Skip to content